การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน

X