นายธีรพล ผ่องกมล

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางปราณี พิชัยช่วง

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางเกศินี เห็นหลอด

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรักราศรี จินดาแป้น

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางนีระนุช สุระทัศน์

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางทุเรียน พละชัย

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสายสุนีย์ พระราช

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวฤทัยรัตน์ นันตะสุข

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายก้องสกุล กุลาเศรษฐกุล

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพิสมัย อาบเงิน

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวสุนารี กุลสาร

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวจิรประภา อ่อนธรรมา

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกุลญานัฎ ภูดี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวเขมนิจ จันทร์เพ็งเพ็ญ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวสุจิตรา เจินเทินบุญ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาว

ครูธุรการ

นายอภิชาติ สุราราช

นักการภารโรง