หน้าแรก

Slide 1

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย

wattanasak.no

25 พฤศจิกายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินตำแหน่ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินตำแหน่ง วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงพัฒนางาน ตำแหน่ง ครู

wattanasak.no

29 ตุลาคม 2564

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

wattanasak.no

13 ตุลาคม 2564

ประกาศโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

wattanasak.no

5 กรกฎาคม 2564

ปฏิทินกิจกรรม | ที่กำลังจะมาถึง

november, 2021

๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 
พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๕๖๓

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ยึดคุณธรรม นำความรู้คู่ภูมิปัญญาไทย ใช้เทคโนโลยี
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสารจากโรงเรียนทั้งหมด | ดูทั้งหมด

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ที่อยู่
บ้านบดมาด หมู่ 11 ถ.นิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร 47220

info@bodmadphoknoi.ac.th

X