หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

webmaster

webmaster

28 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

นักเรียนทุกระดับชั้นต่างช่วยกันประดิษฐ์พานดอกไม้ พานธูปเทียน จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

การซ้อมพิธีไหว้ครู 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น (ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563)

งานกิจการนักเรียน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดเลือกตั้งคณะกรรมดำเนินงานสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีรพล ผ่องกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

บริการออนไลน์

งานวิชาการ

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ล่าสุด ปี 2563 จาก สสวท.

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ล่าสุด ปี 2563 จาก สสวท. ซึ่งทาง สสวท.ได้จัดทำวีดิทัศน์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สื่อการเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระบบเครือข่าย

บ้านบดมาด หมู่ 11 ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร  ร
หัสไปรษณีย์ 47220
อีเมลล์ : info@bodmadphoknoi.ac.th
webmaster : noc@bodmadphoknoi.ac.th