หน้าแรก

โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

wattanasak.no

26 กรกฎาคม 2565

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

wattanasak.no

13 กรกฎาคม 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางปราณี พิชัยช่วง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้)

wattanasak.no

17 มิถุนายน 2565

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

wattanasak.no

17 มิถุนายน 2565

ปฏิทินกิจกรรม | ที่กำลังจะมาถึง

สิงหาคม

ไม่มีกิจกรรม

กันยายน

ไม่มีกิจกรรม

ตุลาคม

ไม่มีกิจกรรม

๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 
พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๕๖๓

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ยึดคุณธรรม นำความรู้คู่ภูมิปัญญาไทย ใช้เทคโนโลยี
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสารจากโรงเรียนทั้งหมด | ดูทั้งหมด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน (ค่ายคุณธรรม)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับ เทศบาลตำบลพอกน้อย จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลพอกน้อย

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย

คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ดูทั้งหมด

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย OBEC WiFi (802.1x) ระบบปฏิบัติการ Android

OBEC WiFi (802.1x) เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (SSID) ของโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนเท่านั้น

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย OBEC WiFi (802.1x) ระบบปฏิบัติการ Windows

OBEC WiFi (802.1x) เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (SSID) ของโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนเท่านั้น

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ที่อยู่ : บ้านบดมาด หมู่ที่ 11 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220

ติดต่อ
งานธุรการ :
E-mail : info@bodmadphoknoi.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ :
Facebook :@bodmadphoknoi

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่เว็บไซต์ :
E-mail :noc@bodmadphoknoi.ac.th
YouTube : ชุมชนบดมาดพอกน้อย

X