๑๐๓ ปี

แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๕๖๖

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
ยึดคุณธรรม นำความรู้คู่ภูมิปัญญาไทย 
ใช้เทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

บริการบุคลากร และนักเรียน

ระบบการสอบออนไลน์

เว็บไซต์ที่ให้บริการระบบจัดการสอบออนไลน์

Google Workspace for Education

บริการของ Google ได้เปิดให้บริการให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

บัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (OBEC-passport)

สถิติการมาเรียนของนักเรียน

รายงานสถิติการมาเรียนประจำวัน และย้อนหลัง

ระบบทะเบียนเกียรติบัตรออนไลน์

รับเกียรติบัตรในระบบออนไลน์

ประกาศผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ School MIS

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ในรูปแบบจดหมายข่าวที่ใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลข่าวสารภายในโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เช่น การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ฯลฯ