กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 
๒๔๖๓ – ๒๕๖๓

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ยึดคุณธรรม นำความรู้คู่ภูมิปัญญาไทย ใช้เทคโนโลยี
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

การประชุมมอบนโยบาย และการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ

งานกิจการนักเรียน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดเลือกตั้งคณะกรรมดำเนินงานสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย

บ้านบดมาด หมู่ 11 ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร  ร
หัสไปรษณีย์ 47220
อีเมลล์ : info@bodmadphoknoi.ac.th
webmaster : noc@bodmadphoknoi.ac.th
X