เลือกแบบทดสอบ

แบบทดสอบวิชา วิทยาการคำนวณ
ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาการคำนวณ ม.1 ดำเนินการสอบแล้ว

ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาการคำนวณ ม.2 ดำเนินการสอบแล้ว
ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาการคำนวณ ม.3 ดำเนินการสอบแล้ว

แบบทดสอบวิชา คอมพิวเตอร์
ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  คอมพิวเตอร์ ม.1 ดำเนินการสอบแล้ว

ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  คอมพิวเตอร์ ม.2 ดำเนินการสอบแล้ว
ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  คอมพิวเตอร์ ม.3 ดำเนินการสอบแล้ว

แบบทดสอบวิชา สุขศึกษา และพลศึกษา
ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  สุขศึกษา  ม.1 ดำเนินการสอบแล้ว

ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  สุขศึกษา  ม.2 ดำเนินการสอบแล้ว
ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  สุขศึกษา  ม.3 ดำเนินการสอบแล้ว