สีประจำโรงเรียน
“ขาว – แดง”
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ
สีแดง หมายถึงความเสียสละ ความเข้มแข็ง ความอดทน

อักษรย่อโรงเรียน
“บ.พ.”

คำขวัญโรงเรียน
“เรียนให้เก่ง เคร่งครัดวินัย ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม”

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
“ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์”

อัตลักษณ์โรงเรียน
“รักศิลปะการแสดง แสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี มีความพอเพียง”

เอกลักษณ์โรงเรียน
“ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น สดชื่นสวยงาม”

วิสัยทัศน์
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ยึดคุณธรรม นำความรู้คู่ภูมิปัญญาไทย ใช้เทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู บุคลากร นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่นตนเอง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมและฝึกทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. ครู บุคลากร ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
5. ผู้เรียนรักท้องถิ่นของตนเอง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. สถานศึกาามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า