ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2463

โดยรองอำมาตย์โทขุนภูวดลบริรักษ์ นายอำเภอพรรณานิคม เป็นผู้จัดตั้งโดยอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดบ้านพอกน้อย เป็นสถานที่เรียนและให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลพอกน้อย (วัดศรีสะอาด) การดำรงโรงเรียนอยู่ระหว่าง พ.ศ.2463-2464 โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยการเก็บเงินบริจาคจากราษฎร์ครัวเรือนละ 1 บาท จ่ายเป็นเงินเดือนครู

 • พ.ศ. 2465 รัฐได้ออกพระราชบัญญัติเก็บเงินการศึกษาจากชายฉกรรจ์คนละ 2 บาท
 • พ.ศ. 2479 ได้เงินงบประมาณแผ่นดินจากองค์การประถมศึกษากรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4
 • พ.ศ. 2502 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นที่โรงเรียนนี้และมีจำนวนนักเรียน 18 คน โดยมี นายสำราญ เทพิน มาทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2504 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันปีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับที่ 5 (2504) ขึ้นที่โรงเรียนนี้ดังนั้นโรงเรียนจึงเปิดสอนชั้น ป.5 ขึ้นแทนมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2505 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.7
 • พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้ถูกคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และในปีนี้ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับ 3 – 4 ระดับละ 1 ห้องเรียน มีหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
 • พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชุมชนพอกน้อยบดมาด เป็นโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตามความประสงค์ของประชาชนและให้สอดคล้องกับที่ตั้งของโรงเรียน
 • พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาลตามโครงการอนุบาลชนบทของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2534 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายนิวรณ์ สุวรรณเทน เป็นผู้บริหาร
 • พ.ศ. 2543 นายสาทิน ไชยรา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน แทน นายนิวรณ์ สุวรรณเทน
 • พ.ศ. 2548 นายอัครพงศ์ เทพิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน แทน นายสาทิน ไชยรา
 • พ.ศ. 2555 นายธีรพล ผ่องกมล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน แทน นายอัครพงศ์ เทพิน