เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย. ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีนายธีรพล  ผ่องกมล  ผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน