เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต Active Learning พิชิตยาเสพติดบูรณาการวิถีชีวิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2566 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน สามารถนำกระบวนการทักษะชีวิตไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การทำงานการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร