ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1นายตองอ่อน สนิทนา2502 – 2504
2นายวิบูลย์ ทัศนพงษ์2504 – 2505
3นายเชียง ทองธิราช2505 – 2508
4นายสรเพชร กิณเรศ2508 – 2510
5นายนิยุต ทองธิราช2510 – 2523
6นายสำราญ เทพิน2523 – 2525
7นายสำราญ ศรีพรหมทัต2525 – 2533
8นายนิวรณ์ สุวรรเทน2533 – 2543
9นายสาทิน ไชยรา2543 – 2548
10นายอัครพงศ์ เทพิน2548 – 2555
11นายธีรพล ผ่องกมล2555 – ปัจจุบัน