เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นคนดีคนเก่งพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาสพติด โดยมี นายทนงศิลป์ วจีสิงห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพธีเปิดฯ ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย