๑๐๓ ปี แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 
พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๕๖๖

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ยึดคุณธรรม นำความรู้คู่ภูมิปัญญาไทย ใช้เทคโนโลยี
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง