ด้านการบริหารวิชาการ
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. การพัฒนาการเรียนรู้
 3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 7. การนิเทศการศึกษา
 8. การแนะแนวการศึกษา
 9. จัดทำสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน
 10. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
 11. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
 12. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
 13. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ด้านการบริหารงบประมาณ
 1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ
 2. การจัดสรรงบประมาณ
 3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงาน
 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 5. การบริหารการเงิน
 6. การบริหารบัญชี
 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ด้านการบริหารบุคคล
 1. การวางแผนอัตรากำลังการเกลี่ยอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 2. การกำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา
 3. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
 4. การส่งเสริมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ
 5. การดำเนินงานทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การรายงานดำเนินการทาง  วินัย และการลงโทษ
 6. การออกจากราชการ
 7. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 8. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ
 9. การลาศึกษาต่อ
 10. การอุทธรณ์การร้องทุกข์
ด้านการบริหารทั่วไป
 1. การดำเนินงานธุรการ
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายงาน
 5. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป
 8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 9. การจัดทำสำมะโนนักเรียน
 10. การรับนักเรียน
 11. อาหารกลางวันโรงเรียน
 12. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษา ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 13. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
 14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
 15. การส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
 16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
 17. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
 18. งานบริการสาธารณะ
 19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น