webmaster

พิธีเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (ด้านฟุตบอล)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ด้านฟุตบอล) ของนักเรียนชายโรงเรียนในตำบลพอกน้อย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561

ยุคแห่งพลเมืองดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ทำให้การดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย สังคมดิจิทัล

1 2 3 10