ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
“๑๐๐ ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมชนบดมาดพอกน้อย”
เพื่อจัดหาทุนสร้างป้ายโรงเรียน และถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
ณ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันอังคาร ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๕)

ด้วยทางโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จึงต้องมีการพัฒนาตามนโยบายของรัฐทุกๆด้านไปพร้อมกัน แต่โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนา จากการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่นคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมติร่วมกันที่จะมีการระดมทุนเพื่อการศึกษา โดยจัดทำเป็นผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำป้ายโรงเรียนและถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย

จึงใครขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “ศิษย์เก่าบดมาดพอกน้อย” บัญชีเลขที่ 419-0-72737-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน อานิสงค์บุญใดไม่เทียบด้วยการทำบุญเพื่อการศึกษา เป็นการสร้างคนให้เป็นคนดี มีวิชาย่อมเป็นเลิศกว่างานสร้างสิ่งใดๆ ขออานิสงส์ที่ท่านได้ร่วมกันกระทำ ครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านและครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ กอรปด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลเทอญ

กำหนดการ
วันอังคาร ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๕)

เวลา รายละเอียดกิจกรรม
เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมแห่องค์ผ้าป่าศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
– ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นมอบต้นผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เวลา ๑๘.๐๐ น. งานพาแลง พบปะสังสรรค์ นันทนาการ