กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในฐานที่ออกแบบมาอย่างหลากหลายเช่น กิจกรรมเดินทางไกล, ฐานเงื่อนเชือก, ฐานสกีบก, ฐานกฎและคำปฏิญาณ, ฐานประกอบอาหาร , ฐานสะพานเชือก, ฐานหลบระเบิด และฐานทาร์ซาน โดยนายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี

X