เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลพอกน้อยร่วมกับสภาเด็กตำบลพอกน้อย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมร่มใจ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โดยมีนายไพรบ บุตรแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้