โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับ เทศบาลตำบลพอกน้อย จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลพอกน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการเลี้ยง การจัดการ และการสุขาภิบาลที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียของเกษตรกร และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมีนายไพรบ บุตรแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรจากงานศึกษา และพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

X