วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อเติบใหญ่ไปในภายภาคหน้า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผลการนับคะแนน