ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ลำดับที่ 1 เด็กชายมติมนต์ คำปิตะ เบอร์ 1 พรรค คะ วะ โต 80 คะแนน
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงพิมลพรรณ เทพเสนา เบอร์ 2 พรรค คำว่าแร้ แพ้คำว่ารัก 72 คะแนน

จำนวนที่มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 169
จำนวนบัตรดี 152
จำนวนบัตรเสีย 7
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10

สรุปผล
เด็กชายมติมนต์ คำปิตะ เบอร์ 1 พรรค คะ วะ โต ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดได้เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย