การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย OBEC WiFi (802.1x) ระบบปฏิบัติการ macOS

OBEC WiFi (802.1x) เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (SSID) ของโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนเท่านั้น เพื่อให้บุคลากรภายในสามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ ในการใช้งานนั้นสามารถใช้รหัสจาก ระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต เข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สายได้เลย