โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เข้าร่วมกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (ตำบลพอกน้อย) ประจำปี 2566 โดยเทศบาลตำบลพอกน้อย ร่วมกับ หมู่บ้าน โรงเรียน ในเขตตำบลพอกน้อย ภายในงานมีการฟ้อนรำสาวภูไทจากชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน การประกวดสรภัญญะ การเดินแบบผ้าคราม และการแสดงดนตรีพื้นเมือง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย โดย นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ