เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดพิธีมอบหลักฐานทางการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่นักเรียนเนื่องในการสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และนักเรียน ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย