โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีวันคริสต์มาส อีกทั้งยังเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษา กล้าแสดงออก และสุนทรียภาพ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ธีรพล ผ่องกมล เป็นประธานในพิธี