นายธีรพล ผ่องกมล

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

นางอาภรณ์ ซองทุมมินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นางประเยาว์ สุขเกษม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นายภักดี การุญ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นางมยุรีย์ กลยนีย์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นางปราณี พิชัยช่วง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นางรักราศรี จินดาแป้น

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นางทุเรียน พละชัย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นางสาวฤทัยรัตน์ นันตะสุข

ครูชำนาญการ (คศ.2)

นายก้องสกุล กุลาเศรษฐกุล

ครูชำนาญการ (คศ.1)

นายนิธาน ไผ่ล้อม

ครู (คศ.1)

นางสาวจิรประภา อ่อนธรรมา

ครู (คศ.1)

นางสาวพิสมัย อาบเงิน

ครู (ครูผู้ช่วย)

นางสาวเขมนิจ จันทร์เพ็งเพ็ญ

ครู (ครูผู้ช่วย)

นางสาวกุลญานัฎ ภูดี

ครู (ครูผู้ช่วย)

นางสาวเจษฎาภรณ์ โอชารส

ครู

นางสาวเฉลิมวรรณ ทุมรี

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

*ข้อมูลจากระบบ Personnel – SK2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

X