โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดทัศนศึกษานอกสถานที่

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ โดย เริ่มที่ พุทธมณฑล เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา อยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

webmaster

webmaster

1 พฤศจิกายน 2554

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยร่วมกับ เทศบาลตำบลพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 โดยมีนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศบาล ตำบลพอกน้อย เป็นประธานในพิธี และนายอัครพงศ์ เทพิน ผู้อำนวยการโรงเรียชุมชนบดมาดพอกน้อย

webmaster

webmaster

11 สิงหาคม 2554

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ให้เด็กไทยรักภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีทั้ง การอ่านภาษาไทยที่ถูกต้อง  การเขียนภาษาไทยหรือใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

webmaster

webmaster

29 กรกฎาคม 2554

กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก และกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก และกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

webmaster

webmaster

24 มิถุนายน 2554

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งได้ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติ เป็นประเพณีที่ให้ตระหนักถึงบุคคลผู้หนึ่งที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มอบความเมตตา กรุณาเพื่อให้เราได้รับ ได้เรียนรู้ได้เข้าใจ ในสิ่งที่ท่านให้มา เพื่อให้เราได้เติบโตขึ้น  เปรียบได้กับผู้ที่คอยรดน้ำ พวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นกล้าเล็กๆ

webmaster

webmaster

9 มิถุนายน 2554

โครงการธรรมะเคลื่อนไหวเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2553

นายอัครพงศ์  เทพิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย กล่าวรายงานการเข้าค่ายพุทธบุตร (อบรมคุณธรรม จริยธรรม ) ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมี นายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมวัดภูมินทร์  เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมพาพันธ์ 2554

webmaster

webmaster

23 กุมภาพันธ์ 2554

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี – ยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี – ยุวกาชาด และกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพาน (น้ำพุง)ร่วมกันจัดระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2554 ณ ค่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพาน (น้ำพุง) 

webmaster

webmaster

12 มกราคม 2554

งานวันเด็กและผ้าป่าการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

เทศบาลตำบลพอกน้อย จับมือกับโรงเรียนในตำบลพอกน้อยร่วมกันจัดงานวันเด็ก ในวันที่ 8 มกราคม 2554  โดยมีคุณมันทนา  มิตรจันทร์ เป็นประธานในพิธี และนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย

webmaster

webmaster

8 มกราคม 2554

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2553

webmaster

webmaster

23 ธันวาคม 2553
1 6 7 8