คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน OBEC WiFi (802.1x)

มาตรฐาน 802.1X เป็นมาตรฐานที่มีอยู่บนทั้งอุปกรณ์ Switch และ Wireless Access Point เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานตั้งแต่จังหวะที่ทำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทันที

webmaster

webmaster

17 มกราคม 2563

การใช้งาน FILE SERVER

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(File Server) หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ทรัพยากร (Resources) ต่างๆ ซึ่งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ น่วยความจำสำรอง ฐานข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) มักเรียกคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในระบบเครือข่ายระยะไกลที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือ มินิคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรานิยมเรียกว่า Host Computer และเรียกเครื่องที่รอรับบริการว่า ลูกข่ายหรือสถานีงาน

webmaster

webmaster

8 มีนาคม 2562

วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์จาก GOOGLE APPS FOR EDUCATION

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยเปิดให้บริการ Google Apps for Education สำหรับนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนฯ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่นๆ บน Cloud

webmaster

webmaster

8 มีนาคม 2562

การ LOGIN เพื่อเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมฐานข้อมูลสมาชิกให้แก่ครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สามารถทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ OBEC Internet Access Verification System (ระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต) ได้แล้ว

webmaster

webmaster

8 มีนาคม 2562
1 2
X