การใช้งาน FILE SERVER

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(File Server) หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ทรัพยากร (Resources) ต่างๆ ซึ่งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ น่วยความจำสำรอง ฐานข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) มักเรียกคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในระบบเครือข่ายระยะไกลที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือ มินิคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรานิยมเรียกว่า Host Computer และเรียกเครื่องที่รอรับบริการว่า ลูกข่ายหรือสถานีงาน

1. กดคีย์บอร์ดปุ่ม Windows + R ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1

2. พิมพ์หมายเลขไอพีแอดเดรสเครื่อง file server ในช่อง Open \\192.168.1.211 แล้วกดปุ่ม OK ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2

3. ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username = user Password = User1234! ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3

4. เมื่อป้อนข้อมูลถูกต้องจะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 4
ภาพที่ 4