จิตอาสาตัดผมฟรีทำดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาตัดผมฟรีทำดีด้วยหัวใจ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
โดยอาจารย์อภิชาติ ผาด่านแก้ว และอาจารย์ณัฐธยาน์ ทัศคร