กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ มีความรักความสามามัคคี มีความเอื้อเฟื้อ มีเมตตาซึ่งกันและกัน