ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้
– ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
– สระพังทอง
– พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
– ท้องฟ้าจําลอง จังหวัดสกลนคร