คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน OBEC WiFi (802.1x)

มาตรฐาน 802.1X เป็นมาตรฐานที่มีอยู่บนทั้งอุปกรณ์ Switch และ Wireless Access Point เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานตั้งแต่จังหวะที่ทำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทันที โดยสามารถกำหนด VLAN ให้กับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จได้ตาม Attribute ที่กำหนดใน RADIUS Server หรือ RADIUS Proxy ได้ และสามารถเลือกให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จไปอยู่ใน VLAN ที่ต้องการ หรือห้ามไม่ให้เข้าใช้งานเครือข่ายเลยก็ได้เช่นกัน การทำ 802.1X จึงได้รับความนิยมในฐานะของระบบยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยสูง

ดาวน์โหลดคู่มือ

คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน OBEC WiFi (802.1x) บนระบบปฏิบัติการ Windows 7
คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน OBEC WiFi (802.1x) บนระบบปฏิบัติการ Windows 8 และ 8.1
คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน OBEC WiFi (802.1x) บนระบบปฏิบัติการ Windows 10

คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน OBEC WiFi (802.1x) บน Android
คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน OBEC WiFi (802.1x) บน iOS (IPAD,Iphone)