Gallery 100 ปี โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

ภาพครบรอบ 100 ปี โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย “โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2463 โดยรองอำมาตย์โทขุนภูวดลบริรักษ์ นายอำเภอพรรณานิคม เป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดบ้านพอกน้อยเป็นสถานที่เรียน และให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลพอกน้อย 1 (วัดศรีสะอาด) ”