ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2463 โดยรองอำมาตย์โทขุนภูวดลบริรักษ์ นายอำเภอพรรณานิคม เป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดบ้านพอกน้อยเป็นสถานที่เรียน และให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลพอกน้อย 1 (วัดศรีสะอาด) การดำรงโรงเรียนอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2463 – 2464 โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยวิธีเก็บเงินบริจาคจากราษฎรครัวเรือนละ 1 บาท จ่ายเป็นเงินเดือนครู

พ.ศ. 2465 รัฐได้ออกพระราชบัญญัติเก็บเงินการศึกษาจากชายฉกรรจ์คนละ 2 บาท
พ.ศ. 2479 ได้เงินงบประมาณแผ่นดินจากองค์การประถมศึกษากรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4
พ.ศ. 2502 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นที่โรงเรียนนี้และมีจำนวนนักเรียน 18 คน โดยมี นายสำราญ เทพิน มาทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2504 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันปีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับที่ 5 (2504) ขึ้นที่โรงเรียนนี้ดังนั้นโรงเรียนจึงเปิดสอนชั้น ป.5 ขึ้นแทนมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2505 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.7
พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้ถูกคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และในปีนี้ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับ 3 – 4 ระดับละ 1 ห้องเรียน มีหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชุมชนพอกน้อยบดมาด เป็นโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตามความประสงค์ของประชาชนและให้สอดคล้องกับที่ตั้งของโรงเรียน
พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาลตามโครงการอนุบาลชนบทของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2534 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายนิวรณ์ สุวรรณเทน เป็นผู้บริหาร
พ.ศ. 2543 นายสาทิน ไชยรา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน แทน นายนิวรณ์ สุวรรณเทน
พ.ศ. 2548 นายอัครพงศ์ เทพิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน แทน นายสาทิน ไชยรา
พ.ศ. 2555 นายธีรพล ผ่องกมล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแทนนายอัครพงศ์ เทพิน
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ปีการศึกษา 2555 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดกิจกรรมอำเภอท้าทาย ประเภทโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัดสกลนคร
ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

สภาพทั่วไป
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตั้งอยู่บ้านบดมาด หมู่ที่ 11 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพอกน้อย หมู่ 1 บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 บ้านบดมาด หมู่ 4 และบ้านบดมาด หมู่ 11

สีประจำโรงเรียน
“ขาว – แดง”

อักษรย่อโรงเรียน
“บ.พ.”

คำขวัญโรงเรียน
“เรียนให้เก่ง เคร่งครัดวินัย ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม”

X