วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ยึดคุณธรรม นำความรู้คู่ภูมิปัญญาไทย ใช้เทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู บุคลากร นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่นตนเอง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมและฝึกทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. ครู บุคลากร ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
5. ผู้เรียนรักท้องถิ่นของตนเอง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. สถานศึกาามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

X