ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
“ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์”

อัตลักษณ์โรงเรียน
“รักศิลปะการแสดง แสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี มีความพอเพียง”

เอกลักษณ์โรงเรียน
“ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น สดชื่นสวยงาม”

X