พิธีมอบหลักฐานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดพิธีมอบหลักฐานทางการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี มีนายก้องสกุล กุลาเศรษฐกุล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี

X