กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในกิจกรรมฐานที่ออกแบบมาอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมฐานเงื่อน ,หลบระเบิด, เตือนภัย, สะพานเชือก, ประกอบอาหาร และนันทนาการ โดยนายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมกับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

X