การประชุมมอบนโยบาย และการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ ได้ออกนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังนโยบายพร้อมรายงานข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และเยี่ยมชมผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

X