นายสง่า วงค์ษา

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

 

นายสง่า   วงค์ษา
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  งานประชาธิปไตยในโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ค.บ   ภาษาไทย

 

นายภักดี การุญ

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นายภักดี   การุญ
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน,การกีฬา
วุฒิการศึกษา  ค.บ.   พลศึกษา

 

นายชิงชัย สุวรรณเทน

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นายชิงชัย   สุวรรณเทน
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  ครูฝ่ายปกครอง
วุฒิการศึกษา  ค.บ   คณิตศาสตร์

 

นางเกษร ทิพกุล

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นางเกษร   ทิพกุล
ตำแหน่ง  ข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  ครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ   การประถมศึกษา

 

นางอุทัย พุทธมาตย์

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นางอุทัย   พุทธมาตย์
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ค.บ.   คณิตศาสตร์