นายจารึก เกื้อทาน

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

 

นายจารึก   เกื้อทาน
ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  หัวน้างานวิชาการ,ดูแลงานข้อมูลโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ค.บ   พลศึกษา

 

นางฉายธิชล แสนสุข

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นางฉายธิชล   แสนสุข
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  ครูการเงินโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ค.บ   การบริหารการศึกษา

 

นางประเยาว์ สุขเกษม

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นางประเยาว์   สุขเกษม
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่งานอาหารกลางวัน,งานอนามัยโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ค.บ   สุขศึกษา

 

นางปราณี พิชัยช่วง

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นางปราณี   พิชัยช่วง
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล,ครูวิชาการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ   วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

นางผ่องศรี กลยนี

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นางผ่องศรี   กลยนี
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน,งานแนะแนว
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ   การประถมศึกษา

 

 

นางมยุรีย์ กลยนีย์

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

 

นางมยุรีย์   กลยนีย์
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  ครูอาหารกลางวันโรงเรียน,อาหารเสริมนม
วุฒิการศึกษา  ค.บ.   การประถมศึกษา

 

นางละมัย ธิสาคร

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นางละมัย   ธิสาคร
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ค.บ   เกษตรศาสตร์

 

นางวรรณี นรสาร

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

 

นางวรรณี   นรสาร
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ   การประถมศึกษา

 

นางสุภัศรา เทพเสนา

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

 

นางสุภัศรา   เทพเสนา
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน,ครูวิชาการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ค.บ   การประถมศึกษา

 

นางอาภรณ์ ซองทุมมินทร์

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

 

นางอาภรณ์   ซองทุมมินทร์
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ   การประถมศึกษา

 

นางอุทัย พุทธมาตย์

เขียนโดย Administrator. Posted in บุคลากร / เจ้าหน้าที่

Sam Moffatt

นางอุทัย   พุทธมาตย์
ตำแหน่งข้าราชการครู คศ.๓
ปฏิบัติงาน/หน้าที่  เจ้าหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  ค.บ.   คณิตศาสตร์