webmaster

เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกาย” (ด้านฟุตบอล)

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ด้านฟุตบอล)

สื่อการเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

1 2 3 4 5 10