ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2463 โดยรองอำมาตย์โทขุนภูวดลบริรักษ์ นายอำเภอพรรณานิคม เป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดบ้านพอกน้อยเป็นสถานที่เรียนและให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลพอกน้อย (วัดศรีสะอาด) การดำรงโรงเรียนอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2463 – 2464 โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยวิธีเก็บเงินบริจาคจากราษฎรครัวเรือนละ 1 บาท จ่ายเป็นเงินเดือนครู

1 กรกฎาคม 2463

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2463 โดยรองอำมาตย์โทขุนภูวดลบริรักษ์ นายอำเภอพรรณานิคม เป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดบ้านพอกน้อยเป็นสถานที่เรียนและให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลพอกน้อย (วัดศรีสะอาด) การดำรงโรงเรียนอยู่ระหว่าง…

Read more

พ.ศ. 2465

พ.ศ. 2465  รัฐได้ออกพระราชบัญญัติเก็บเงินการศึกษาจากชายฉกรรจ์คนละ  2 บาท

Read more

พ.ศ. 2479

ได้เงินงบประมาณแผ่นดินจากองค์การประถมศึกษากรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4

Read more

พ.ศ. 2502

2502  ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นที่โรงเรียนนี้และมีจำนวนนักเรียน 18  คน โดยมี นายสำราญ  เทพิน มาทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read more

พ.ศ. 2504

ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันปีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับที่ 5 (2504) ขึ้นที่โรงเรียนนี้ ดังนั้นโรงเรียนจึงเปิดสอนชั้น ป.5 ขึ้นแทนมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read more

พ.ศ. 2505

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.7

Read more

พ.ศ. 2515

โรงเรียนได้ถูกคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และในปีนี้ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับ  3 – 4  ระดับละ  1 ห้องเรียน มีหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน

Read more

พ.ศ. 2517

โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชุมชนพอกน้อยบดมาด เป็นโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตามความประสงค์ของประชาชนและให้สอดคล้องกับที่ตั้งของโรงเรียน

Read more

พ.ศ. 2531

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาลตามโครงการอนุบาลชนบทของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

Read more

พ.ศ. 2534

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายนิวรณ์  สุวรรณเทน เป็นผู้บริหาร

Read more

พ.ศ. 2543

นายสาทิน  ไชยรา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน แทน นายนิวรณ์ สุวรรณเทน

Read more

พ.ศ. 2548

นายอัครพงศ์  เทพิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน แทน นายสาทิน ไชยรา

Read more

พ.ศ. 2555

นายธีรพล  ผ่องกมล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแทนนายอัครพงศ์  เทพิน

Read more

ปีการศึกษา 2555

ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง ของ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

Read more

ปีการศึกษา 2555 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดกิจกรรมอำเภอท้าทาย ประเภทโรงเรียน  ส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัดสกลนคร

Read more

ปีการศึกษา 2555 

เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

Read more