ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ชื่อโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ที่ตั้ง ตั้งอยู่บ้านบดมาด หมู่ที่ 11 ตำบลพอกน้อย
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  โทรศัพท์ 0-42746368 e-mail. info@bodmadphoknoi.ac.th website http://www.bodmadphoknoi.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพอกน้อย หมู่ 1 บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 บ้านบดมาด หมู่ 4 และบ้านบดมาด หมู่ 11