ที่ตั้ง

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตั้งอยู่บ้านบดมาดหมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47220 โทรศัพท์ 0-42746368
โทรสาร 0-4274-6368 e-mail. info@bodmadphoknoi.ac.th Website http ://www.bodmadphoknoi.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2