การเรียนการสอน

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพอกน้อย หมู่ 1 บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 บ้านบดมาด หมู่ 4 และบ้านบดมาด หมู่ 11