วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ยึดคุณธรรม นำความรู้ คู่ภูมิปัญญาไทย ใช้เทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจ / พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู บุคลากร นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
 4. ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่นตนเอง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 6. ส่งเสริมและฝึกทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
 3. ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 4. ครู บุคลากร ผู้เรียนทุกคน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
 5. ผู้เรียนรักท้องถิ่นตนเอง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
   

คำขวัญโรงเรียน

เรียนให้เก่ง เคร่งครัดวินัย ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน

อัตลักษณ์

รักศิลปะการแสดง แสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี มีความพอเพียง

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"