โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2463 โดยรองอำมาตย์โทขุนภูวดลบริรักษ์ นายอำเภอพรรณานิคม เป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดบ้านพอกน้อยเป็นสถานที่เรียนและให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลพอกน้อย  (วัดศรีสะอาด) การดำรงโรงเรียนอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2463 - 2464 โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยวิธีเก็บเงินบริจาคจากราษฎรครัวเรือนละ 1 บาท จ่ายเป็นเงินเดือนครู

พ.ศ. 2465  รัฐได้ออกพระราชบัญญัติเก็บเงินการศึกษาจากชายฉกรรจ์คนละ  2 บาท

พ.ศ. 2479  ได้เงินงบประมาณแผ่นดินจากองค์การประถมศึกษากรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4

พ.ศ. 2502  ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นที่โรงเรียนนี้และมีจำนวนนักเรียน  18  คน โดยมี นายสำราญ  เทพิน มาทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ. 2504  ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันปีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับที่ 5 (2504)  ขึ้นที่โรงเรียนนี้ ดังนั้นโรงเรียนจึงเปิดสอนชั้น ป.5 ขึ้นแทนมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ. 2505  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.7

พ.ศ. 2515  โรงเรียนได้ถูกคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และในปีนี้ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับ  3 - 4  ระดับละ  1 ห้องเรียน มีหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน

พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชุมชนพอกน้อยบดมาด เป็นโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ตามความประสงค์ของประชาชนและให้สอดคล้องกับที่ตั้งของโรงเรียน

พ.ศ. 2531  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาลตามโครงการอนุบาลชนบทของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2534  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายนิวรณ์  สุวรรณเทน เป็นผู้บริหาร

พ.ศ. 2543 นายสาทิน  ไชยรา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแทน นายนิวรณ์ สุวรรณเทน

พ.ศ. 2548 นายอัครพงศ์  เทพิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน แทน นายสาทิน ไชยรา

พ.ศ. 2555 นายธีรพล  ผ่องกมล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแทนนายอัครพงศ์  เทพินปีการศึกษา  2555  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง ของ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  ปีการศึกษา  2555  รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดกิจกรรมอำเภอท้าทาย ประเภทโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัดสกลนคร  ปีการศึกษา  2555  เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"