ห้องสมุด

ตัวอย่างบริการต่างๆของห้องสมุด

 • บริการทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
 • บริการสืบค้นสารนิเทศผ่าน WebOPAC
 • บริการทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
 • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
 • บริการรับส่งหนังสือและวารสารภายในสถาบัน
 • บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักห้องสมุด
 • โสตทัศนวัสดุใหม่
 • บริการ Cable TV 
 • บริการฉายภาพยนตร์
 • บริการชุดชมโสตทัศนวัสดุ
 • บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
 • และอีกมากมาย...

 

เวลาที่เปิดให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา -

 

ช่วงสอบกลางภาค/ปลายภาค

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา -

 

ช่วงปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดบริการ

 

ติดต่อ

ติดต่องานบริการ สายนอก 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"