สุขภาพอนามัย

การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยนี้ จัดขึ้นเพื่อดูแล ป้องกัน รักษา และแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้นักเรียนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่จะบั่นทอนความสามารถในการเรียนของนักเรียน

ฝ่านงานสุขภาพอนามัย เป็นฝ่านงานที่นักเรียนได้มีโอกาสมาใช้ในเวลาเจ็บป่วย จึงเป็นสวัสดิการ ที่จำเป็น เนื่องจากทุกคนมีโอกาสเจ็บป่วย การช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วย่อมช่วยให้ นักเรียนสามารถประสบผลสำเร็จในการเรียนได้

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

 • กรณีนักเรียนของสถาบันฯ แจ้งข้อมูลในการขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่
 • กรณีบุคลากรของสถาบันฯ แจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมข้อมูลในการขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่
 • กรณีการเบิกยาและเวชภัณฑ์ เพื่อเตรียมสำหรับทำกิจกรรม ให้ทำบันทึกถึง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา พร้อมแจ้งวัน เวลา สถานที่ และจำนวนคน แล้วนำส่งที่งานธุรการ

 

วันและเวลาในการให้บริการ

 • เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น. (เฉพาะวันราชการ)

 

ขอบเขตของการให้บริการ

 • ให้บริการเฉพาะนักเรียนและบุคลากรของสถาบันฯ เท่านั้น

 

การให้บริการ

 • ให้บริการเภสัชกรรมที่จำเป็น
 • ให้บริการจิตเวช โดยจิตแพทย์
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการรักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
 • ให้บริการยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
 • ให้การพยาบาลต่างๆ เช่น ทำแผล, ล้างตา, หยอดตา, ฉีดยา, ตัดไหม, ผ่าฝี, ถอดเล็บ, ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย
 • ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงในกรณีส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรของสถาบัน
 • อบรมให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่สนใจ
 • กรณีการเจ็บป่วยที่ต้องการนอนพักรักษามีเตียงนอนและห้องพักที่มิดชิด แยกชาย-หญิง โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ ตลอดเวลา

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"