ชีวิตนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้คำนึงถึง ความเป็นอยู่ของนักเรียน และ บุคลากร ภายในสถาบัน มาเป็นอันดับแรก จึงได้มีนโยบาย บริการนักเรียนในส่วนต่างๆ ที่สามารถให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบาย เช่น บริการอินเตอร์เน็ต บริการห้องสมุด บริการด้านสุขภาพและอนามัย ซึ่ง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ นักเรียน และ บุคลากรภายในสถาบัน ดียิ่งขึ้น

บริการห้องสมุด

บริการห้องสมุดนับว่าเป็นบริการที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของนักเรียน เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ตลอดจน บริการยืม-คืนหนังสือ นับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนั้น ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้อีกทางหนึ่ง ที่ในปัจจุบันขาดไม่ได้ บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนั้น มีบริการตามจุดต่าง ทั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย และ สถานที่สถาบันฯได้จัดคอมพิวเตอร์บริการอินเตอร์เน็ตไว้ตามจุดต่างๆ เช่น ตามห้องสมุด และ ห้องเรียนต่างๆ

สุขภาพอนามัย

ฝ่ายงานสุขภาพอนามัย เป็นหน่วยงานที่นักเรียนได้มีโอกาสมาใช้ในเวลาเจ็บป่วย จึงเป็นสวัสดิการ ที่จำเป็น เนื่องจากทุกคนมีโอกาสเจ็บป่วย การช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วย่อมช่วยให้ นักเรียนสามารถประสบผลสำเร็จในการเรียนได้

กีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย มีสนามกีฬามาตรฐาน เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับนักเรียน บุคลากรภายในสถาบัน และ บุคคลทั่วไป อีกทั้งยังใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ / พักผ่อน หลังจากการเรียนการสอนอีกด้วย

ชุมนุม / ชมรม

เป็นกลุ่มนักเรียน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ จากการเรียน ซึ่ง มีชุมนุม / ชมรม ภายในสถาบัน อีกทั้ง ยังทำให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานในหมู่คณะอีกด้วย

พัฒนาจิตใจ

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ส่งเสริม ทางด้านการพัฒนาจิตใจ ให้กับ นักเรียน และ บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยตลอดมา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศีลธรรม และ พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

รับจดหมายข่าวฯ ผ่านระบบ e-mail โดยการกรอก e-mail ของท่านและคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"